Knowledgebase2

ข้อมูลผลผลิตทางด้านการเกษตร ประจำปี 2555/2556

data

ข้อมูลข้าวนาปี

data

ข้อมูลข้าวนาปรัง

data

ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)

data

ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)

data

 ข้อมูลมันสำปะหลัง

data

 ข้อมูลอ้อย

data

 ข้อมูลยางพารา

data

 ข้อมูลไม้ผล (กำลังปรบปรุง..)

data

 ข้อมูลพืชผัก (กำลังปรับปรุง..)

 

​ 

ข้อมูลผลผลิตทางด้านการเกษตร ประจำปี 2556/2557

data

ข้อมูลข้าวนาปี

data

ข้อมูลข้าวนาปรัง

data

ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)

data

ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)

data

 ข้อมูลมันสำปะหลัง

data

 ข้อมูลอ้อย

data

 ข้อมูลยางพารา

 

 

 

​ 

ข้อมูลอืนๆ

​ 

Sk Ch

ระบบสารสนเทศ

infor 01infor 03infor 05infor 06infor 07infor 08infor 09infor 10infor 11infor 12infor 13infor 14infor 15

e-Service

e-Service 01e-Service 02e-Service 03e-Service 04e-Service 05e-Service 06

Link

link 01link 02link 03link 04link 05link 06link 07

ประมวลภาพกิจกรรม

photos albumsphotos stream